Species

Giant Ibis – Thaumatibis gigantea

Critically Engagered

Photo: JC Eames